Oldaltérkép OldaltérképImpresszum Impresszum
Tudja Ön, hogy együtt dolgozik olyan munkatársaival, akik nélkül önnek nem lenne munkahelye, bárhol is dolgozik? Tudja-e ön, hogy ez a szektor a nemzeti össztermék 7%-át állítja elő és a munkaképes lakosság több mint 10%-át foglalkoztatja? Ha érdekli, lapozzon tovább >>
Home Adatkezelési szabályzat
21 | 07 | 2024
Adatkezelési szabályzat PDF Nyomtatás E-mail
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Weblapok:
www.hfms.org.hu 
www.fmkonferencia.hu 
www.fmguru.hu 
http://forum.fmguru.hu


1. Általános rendelkezések
A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség egyesület (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) mint adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek, továbbiakban mint ügyfél, valamennyi adatának kezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak) alapján jár el. Az ügyfél a weboldalra történő belépéssel, programokra való jelentkezéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

2. Fogalmi meghatározások
1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
4. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
10. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
11. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
12. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
13. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

3. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

4. A kezelt adatok megnevezése
A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ennek értelmében a jelen adatkezelési nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.
Az oldal használata és a programokra való jelentkezés során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra: név, telefonszám, e-mail cím, munkahely.

5. Az adatkezelés elvei
5.1 Az adatokat az adatkezelő alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
5.2 A weboldalakon tett látogatások során nem küldünk un. cookie-kat - apró információcsomagokat, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - az Ügyfél számítógépére.
5.3 Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
5.4 Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
5.5 A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében: az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni, az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni, az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl, az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük, az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

6. Az adatkezelés célja és jogalapja
6.1 Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a weboldalak használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő a weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.
6.2 Az adatkezelés célja a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség által szervezett programokban való részvételhez szükséges kapcsolattartás, a programokban való részvételhez szükséges jelentkezés rögzítése, valamint a programokról, hírekről való tájékoztatás és tartalomszolgáltatás. A szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél szolgáltatás, tartalomszolgáltatás.
6.3 A weboldalakon található programokra jelentkezés feltétele a jelentkezési lap kitöltése, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak elfogadása. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama bármely szolgáltatás igénybevételétől számított öt év.
6.4 Az adatkezelő hírlevelet is küld. Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A felhasználók jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő saját nevében promóciós ajánlatokkal keresse meg őket a megadott elérhetőségén. Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető a lemondás rögzítéséig kezeli.
6.5 Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt tranzakciókkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. A felhasználó jogai
7.1 A felhasználó bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.
7.2 Az információszabadságról szóló törvény értelmében az érintett kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
7.3 Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
7.4 A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől. A felhasználó ezen kérelmét az üzemeltető székhelyére címezve nyújthatja be.
7.5 Az ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.